2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

 • ნოტარიზებული ანგარიშგების მომზადება და ატვირთვა

 • ადმინისტრატორის რეგისტრაცია

 • დამატებითი მომხმარებლის რეგისტრაცია

 • 2020 წლის ინდივიდუალური ანგარიშგება

 • ზომითი კატეგორია

 • ზოგადი ინფორმაცია სუბიექტის შესახებ

 • აუდიტორის დამატება

 • ციფრული ფორმების შევსება

 • ანგარიშგების ატვირთვა

 • სააღრიცხვო საქმიანობების გამწევი პირის შესახებ ინფორმაციის შევსება

 • როგორ მივანიჭოთ წვდომა ინფორმაციაზე სააგენტოს - “აწარმოე საქართველოში”

 • როგორ ვნახოთ მე-4 კატეგორიის საწარმოს გამოქვეყნებული ანგარიშგება?

 • გასაჯაროებულ ანგარიშგებაში ხარვეზია. როგორ მოვიქცეთ?

 • გაგზავნილ ანგარიშგებაში შეცდომაა. როგორ მოვიქცეთ?

 • საანგარიშგებო პერიოდის მითითებისას, კატეგორიის განსაზღვრისთვის რეპორტალი ითხოვს ძველი ანგარიშგებების შექმნას. როგორ მოვიქცეთ?

 • როგორ გავაუქმოთ ადმინისტრატორი?

 • როგორ დავამატოთ ახალი სუბიექტი?

 • როგორ აღვადგინოთ პაროლი?

 • როგორ ფორმატში უნდა აიტვირთოს ანგარიშგება?

 • სამეცნიერო-კვლევითი სექტორი რეფორმის შესახებ

 • ფინანსური ანგარიშგების ახალი სტანდარტი IV კატეგორიის საწარმოებისთვის

 • საინვესტიციო სექტორი რეფორმის შესახებ

 • აკადემიური სექტორი რეფორმის შესახებ

 • საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია რეფორმის შესახებ

 • მიკროსაფინანსო სექტორი რეფორმის შესახებ

 • საკრედიტო-სარეიტინგო სექტორი რეფორმის შესახებ