2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

გასაჯაროების სტატისტიკა წარდგენილი ანგარიშგებები

ანგარიშგებების რეესტრი