2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სიახლეები

სიახლეები

საწარმოების წარმომადგენლებისთვის, მდგრადობის ანგარიშგების სტანდარტებზე სამუშაო, შეხვედრა გაიმართება

27.11.2023

შეხვედრის მიზანს წარმოადგენს საწარმოთა ცნობიერების ამაღლება გარემოსდაცვით, სოციალურ და მმართველობით საკითხებზე შიდა პოლიტიკის დანერგვის, განხორციელების და გარემოზე ზემოქმედების შემცირების კუთხით.

შეხვედრაზე განხილული იქნება მდგრადობის ანგარიშგების სტანდარტები, რომლებიც მოიცავს გარემოსდაცვით, სოციალურ და მმართველობით საკითხებს. შეხვედრას IFC-ის მიერ მოწვეული დარგის ექსპერტები - ჯერომ ლავინი და რალიცა გერმანოვა გაუძრვებიან.

შეხვედრის მონაწილეებს საშუალება ექნებათ, მათთვის საინტერესო საკითხებზე მომხსენებლებისგან მიიღონ ამომწურავი პასუხები. სამსახურისა და IFC - ის შორის თანამშრომლობა გრძელდება, რაც მნიშვნელოვანია, რამდენადაც სამსახური საქართველოს ევროპული პერსპექტივის ფარგლებში, აქტიურად მუშაობს ევროკავშირში არსებული დირექტივებსა და რეგულაციებთან დინამიური აპროქსიმაციის საკითხზე. ამ კუთხით, ერთ-ერთ მიმართულებას სწორედ მდგრადობის ანგარიშგების საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება და ქვეყანაში საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა წარმოადგენს.

გაეცანით თემასთან დაკავშირებულ სხვა სიახლეებს: