2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სიახლეები

სიახლეები

ფინანსური ანგარიშგების მიმოხილვის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობები და მიმოხილვის პრიორიტეტები - მეოთხე გამოცემა

01.02.2024

მათი გათვალისწინებით ყოველწლიურად ქმნის ფინანსური ანგარიშგების მიმოხილვის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობებისა და მიმოხილვის პრიორიტეტების დოკუმენტებს. წელს, სამსახურმა გადაწყვიტა გაერთიანებული სახით წარმოედგინა ზემოხსენებული დოკუმენტები და ამავდროულად, განეხილა ხარისხიანი ფინანსური ანგარიშგების მახასიათებლები, რომლის მიხედვითაც საწარმოებმა უნდა მოამზადონ ყოველწლიური, საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება. 

 

დოკუმენტში ასახულია სამსახურის მიერ 2023 წელს შერჩეული 2021-2022 წლების ფინანსური ანგარიშგებების ფასს სტანდარტებთან შესაბამისობის მიმოხილვის პროცესში გამოვლენილი ძირითადი შეუსაბამობები. კერძოდ, სამსახურის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში შეჯამებულია სდპ-ების, I და II კატეგორიის საწარმოთა ნაწილის (სდპ-ების საწარმოთა ერთობლიობის 8%; I კატეგორიის საწარმოთა ერთობლიობის 9%; II კატეგორიის საწარმოთა ერთობლიობის 5%) 2021-2022 წლების ფინანსური ანგარიშგებების ფასს სტანდარტებთან შესაბამისობის მიმოხილვის შედეგად გამოვლენილი ძირითადი შეუსაბამობები, რომელთა გათვალისწინებით საწარმოები უფრო მაღალი ხარისხის ფინანსური ანგარიშგებების წარდგენას შეძლებენ. სამსახური, გამოვლენილი შეუსაბამობების ნაწილში, საწარმოებისთვის შესაბამისი რეკომენდაციებს გასცემს და ფინანსურ ანგარიშგებაში ფასს სტანდარტებთან შეუსაბამობების აღმოფხვრის გზებზე მიუთითებს. ამავდროულად, გაანალიზდა გამოვლენილი შეუსაბამობების ზრდა/შემცირების ტენდენცია წინა საანგარიშგებო პერიოდში გამოვლენილ შეუსაბამობებთან შედარებით, რაც მეტად ინფორმატიულს და ღირებულს ხდის დოკუმენტს. მასში ასევე მოცემულია ინფორმაცია იმ პრიორიტეტებისა და მიდგომების შესახებ, რასაც სამსახური განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევს 2022 და 2023 წლების ფინანსური ანგარიშგებების მიმოხილვისას. ამასთანავე, აღწერილია, თუ რა კრიტერიუმებით შეარჩევს სამსახური სუბიექტების მიერ წარდგენილ და გასაჯაროებულ ფინანსურ ანგარიშგებებს, მათი მიმოხილვის მიზნით.

შეგახსენებთ, რომ ანგარიშგების წარდგენისა და გასაჯაროების პროცესი მიმდინარეობს უწყვეტად. სუბიექტებმა 2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდის ფინანსური ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე,  არაუგვიანეს საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან 9 თვის ვადაში ანგარიშგების პორტალზე https://rms.reportal.ge/. 

სამსახურის ხედვით, გამჭვირვალე, ხარისხიანი, დროული და სანდო კორპორაციული ინფორმაციის, ცენტრალურ სივრცეში ხელმისაწვდომობა, ზრდის ინვესტორთა, კრედიტორთა და სხვა დაინტერესებულ მხარეთა ნდობას და დაცულობას, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს კაპიტალის ბაზრის განვითარებასა და საწარმოებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდას.

ანგარიშგებების დროულობა უაღრესად მნიშვნელოვანია კაპიტალის ბაზრის განვითარებისთვის და ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდისთვის. ანგარიშგების დროული წარდგენით თქვენს ორგანიზაციას უქმნით სანდო და გამჭვირვალე იმიჯს, ეხმარებით ინვესტორების მოძიებაში და ზრდით საბანკო სექტორთან საიმედო პარტნიორობის პოტენციალს.

ანგარიშგების მიმოხილვის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობები და მიმოხილვის პრიორიტეტები - მეოთხე გამოცემა